Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Prekyba apvaliąja mediena

Uraganas “Ervinas” ženkliai paveikė apvaliosios medienos prekybą Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse. Dėl uragano padarinių miškų urėdijų ir privačių miško savininkų pajamų sumažėjimas bei nuostoliai sudaro apie 10 mln. Lt.
Skaičiuojama, kad dėl medienos sortimentų prekinio pablogėjimo ir medienos ruošos darbų išlaidų padidėjimo 1 kūbinių metrų išlaužtos ir išverstos medienos pajamos vidutiniškai sumažėja iki 20 Lt. Pastebėtina nemaloni tendencija, kad tokie didžiuliai vėjavartų ir vėjalaužų kiekiai gana ženkliai paveiks Lietuvos medienos rinkos situaciją (spygliuočių popiermedžių sortimentų kainos jau dabar mažėja apie 30 proc., palyginti su kainų indeksu pirmomis metų dienomis) ne tik Skandinavijos, bet ir Baltijos šalyse, įskaitant ir Lietuvą.

Svarbiausia – kokybė

Apvlaioji mediena gaminama sortimentais, kurie gali būti: rąstai, tariniai rąstai, popiermedžiai ir malkos. Žinoma, rąstai paprastai yra brangiausia apvaliosos medienos rūšis, malkos – pigiausia. Medienos sortimentai vertinami kūbiniais metrais, rąstai paprastai matuojami kiekvienas atskirai, o tariniai rąstai, popiermedžiai ir malkos apskaitomi įvedant tam tikrus medienos matavimo koeficientus (atitinkamai 0,64-0,68; 0,48-0,52; 0,46-0,64).
Apvaliosios medienos kaina priklauso ne tik nuo sortimentų, bet ir nuo medžių rūšies (vertingausia mediena – ažuolo, pušies, eglės, beržo, mažiau vertinga – juodalksnio, drebulės, baltalksnio).
Žinoma, daugelį domina klausimas, kiek kainuoja medienos kūbinis metras?
Kainos Lietuvoje labai įvairuoja, priklauso nuo daugelio veiksnių, kurių dalis išvardinta anukčiau, taip pat būtina žinoti tai, kad pagaminti 1 m3 medienos šiuo metu kainuoja 25-35 lt, taip pat medieną reikia nugabenti iki lentpjūvės, tai dar kainuoja nuo 15 iki 35 lt/m3. Miško savininkas, pardavės medieną, turi mokėti FAPM, kuris lygus 15 proc. tarifui. Taigi, pavyzdžiu galime teigti, kad jei lentpjūvė teigia, kad perka pušies B klasės rąstus už 150 lt už 1 m3, miško savininko grynosios pajamos būtų apie 70 lt/m3.

Apvaliosios medienos pagamintos privačiuose miškuose gabenimo tvarka

Tvarka taikoma tais atvejais, kai medieną, pagamintą privačiuose miškuose, gabena fizinis asmuo. Gabenant apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose, privaloma turėti medienos gabenimo lapą, kuris yra medienos gabenimą patvirtinantis laisvos formos dokumentas, turintis privalomus rekvizitus, nustatytus šioje tvarkoje.
Tai reiškia, kad medienos gabenimo lapą asmuo gali surašyti ant paprasto popieriaus lapo nurodydamas privalomus rekvizitus. Anksčiau galiojusioje tvarkoje medienos gabenimo
lapas buvo užpildytas nustatytos formos blankas, kurį išduodavo valstybinis miškų pareigūnas, išduodantis leidimus kirsti mišką.

Medienos gabenimo lapuose turi būti nurodyti tokie rekvizitai:

 • medienos gabenimo lapo surašymo data, laikas;
 • medienos siuntėjo - fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas ir adresas;
 • medienos gavėjo – fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas;
 • medienos vežėjo - fizinio asmens, vardas ir pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas;
 • transporto priemonės, gabenančios apvaliąją medieną, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris;
 • medienos pakrovimo vietos adresas arba kvartalas, sklypas, girininkijos pavadinimas ir rajonas; pakrovimo data, laikas;
 • medienos pristatymo vietos adresas ir data;
 • gabenamos medienos sortimentų pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų skaičius (nurodomas, kai tūris apskaitomas vienetiniu metodu), ilgis, tūris;
 • medieną gabenti perdavusio asmens vardas, pavardė, parašas;
 • medieną gabenti priėmusio asmens - vežėjo vardas, pavardė, parašas;
 • leidimo kirsti mišką išdavimo data, numeris, leidimą išdavusio pareigūno vardas, pavardė, pareigos (pildoma, jei leidimas buvo išduotas).

Fizinis asmuo, gabenantis apvaliąją medieną, pagamintą jam nuosavybės teise priklausančiame miške be medienos gabenimo lapo privalo turėti leidimą kirsti mišką arba jo kopiją (kai leidimas kirsti mišką yra privalomas) ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; kai mediena pagaminta kirtimais, kuriems leidimai kirsti mišką neprivalomi – be medienos gabenimo lapo ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, reikia turėti ir nuosavybės teisės į miško valdą dokumentą arba jo kopiją. Fizinis asmuo, gabendamas iš privačių miškų savininkų įsigytą apvaliąją medieną, privalo turėti medienos gabenimo lapus ir, jei tai nustato teisės aktai, medienos įsigijimo dokumentus.

Be medienos gabenimo lapo apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose, galima gabenti:

 • kai mediena gabenama nuo kirtavietės iki krovos aikštelės, kuri negali būti toliau kaip 3 km nuo kirtavietės;
 • kai fizinis asmuo gabena mažiau kaip 3 m3 medienos;
 • kai medieną gabena įmonės, įregistruotos įstatymų nustatyta tvarka ir turinčios teisę vežti krovinius (jos pildo važtaraščius).

Anksčiau galiojusioje tvarkoje medienos gabenimo lapo nereikėjo medieną gabenant iki pakrovimo vietos, esančios ne toliau kaip 1 km nuo kirtavietės, ir gabenant ne daugiau kaip 1 m3 medienos.

Mokesčiai už parduotą apvaliąją medieną

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2003-01-01 iki 2003-03-31 pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo (Žin., 1999, Nr. 43 – 1358) 2 str. 4 punktą žemės ūkio veiklos sąvoka apėmė ir miškininkystės veiklą. 2003-04-01 įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo redakcija (Žin., 2002, Nr. 123 – 5537). Pagal šio įstatymo 2 straipsnį, ūkininkas – tai fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste.
Žemės ūkio veiklos sąvoka, apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72 – 3009) 2 straipsnyje, pagal kurį nuo 2003-04-01 miškininkystės veikla nepriskiriama žemės ūkio veiklai. Todėl pajamos, gautos iš miškininkystės veiklos nuo 2003-04-01 laikomos apmokestinamomis pajamomis.

Tarkime, ūkininkas 2003 metais gavo: 2000 Lt už parduotus gyvulius ir 4000 Lt iš miškininkystės individualios veiklos, vykdytos po 2003-04-01. Bendra gautų pajamų suma neviršija 6960 Lt, tačiau miškininkystės veikla nėra priskiriama žemės ūkio veiklai. Tokiu atveju deklaraciją pateikti būtina, neatsižvelgiant į gautų pajamų dydį.
Gautos sumos pripažįstamos pajamomis jų gavimo momentu, todėl deklaraciją būtų privaloma teikti ir tuo atveju, jei miškininkystės veikla buvo vykdoma iki 2003-03-31, tačiau apmokėjimo sumas ūkininkas gavo po 2003-03-31.

Kaip apmokestinamos ūkininko pajamos, gautos iš miškininkystės veiklos?

Ūkininko gautų pajamų už medienos pardavimą apmokestinimas priklauso:

 • ar ūkininkas vykdo individualią miškininkystės veiklą, t. y. ar jis AVMI pagal gyvenamąją vietą yra pateikęs tinkamai užpildytą fizinio asmens prašymo įregistruoti (išregistruoti) Mokesčių mokėtojų registre FR0039 formą ir nurodęs veiklos kodą 02.01 ,,Miškininkystė ir medienos ruoša“. Šiuo atveju, gautos pajamos už medienos pardavimą apmokestinamos 15 arba 33 proc. pajamų mokesčio tarifu. Tai priklauso nuo to, ar ūkininkas nusprendžia atimti leidžiamus atskaitymus - tada gautas skirtumas (iš gautų pajamų atėmus leidžiamus atskaitymus) apmokestinamas 33 proc. pajamų mokesčio tarifu, ar jis nusprendžia neatimti leidžiamų atskaitymų – tada visos gautos pajamos apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.
 • ar ūkininkas parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn medieną kaip ne individualios veiklos turtą. Šiuo atveju 15 proc. pajamų mokestis mokamas nuo skirtumo tarp pardavimo ir įsigijimo sumos, viršijančios 6960 Lt (290 x 24).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad nuo 2003-12-12 įsigaliojo pakeistas GPMĮ 22 straipsnis (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymas Nr. IX-1848, Žin., 2003, Nr. 116-5254), kuriame papildytas A klasės pajamų rūšių, nuo kurių pajamų mokestį privalo išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą išmokas išmokantis asmuo, sąrašas. Nustatyta, kad nuo 2003-12-12 tiek nuo individualios veiklos, tiek ne nuo individualios veiklos pajamų, išmokamų gyventojams:

 • už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn nenukirstą mišką,
 • už parduotą arba kitaip perleistą nuosavybėn apvaliąją medieną,

15 proc. pajamų mokestį nuo visos išmokamos sumos privalo išskaičiuoti išmokas išmokantis asmuo ir išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą sumokėti į biudžetą. Šiuo atveju ūkininkas gali:

 • gavęs ne individualios veiklos nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamų, nuo kurių buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, kreiptis į AVMI ir prašyti perskaičiuoti pajamų mokestį, t. y. kad pajamų mokestis būtų apskaičiuojamas iš gautų pajamų atimant GPMĮ 19 straipsnyje nustatytas išlaidas. Iš gautų pajamų gali būti atimta medienos įsigijimo kaina, sumokėtas komisinis atlyginimas bei mokesčiai, rinkliavos, susiję su medienos pardavimu. Medienos įsigijimo kainai priskiriamos išlaidos, patirtos įsigyjant medieną, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius, rinkliavas, susijusius su medienos įsigijimu. Pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tokioms pajamoms ūkininkas gali pritaikyti 24 pagrindinius NPD, t. y. 6960 Lt.
 • jeigu nenukirsto miško, apvalios medienos pardavimo pajamos išmokamos ūkininkui, kuris vykdo tokios rūšies individualią veiklą, tai jis pajamų mokestį gali perskaičiuoti savo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje iš pajamų atimdamas leidžiamus atskaitymus, jeigu yra pasirinkęs 33 proc. pajamų mokesčio tarifą.
back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo