Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Miškų ūkis saugomose teritorijose

Bendrai apie saugomas teritorijas

Saugomos teritorijos Lietuvoje užima 774,3 tūkst. ha. Tai 5 valstybiniai rezervatai, 5 nacionaliniai parkai, 30 regioninių parkų, 258 valstybiniai ir 101 savivaldybės draustinis. Miškai saugomose teritorijose užima 384,4 tūkst. ha (49,6% saugomų teritorijų ir 18,8% visų Lietuvos miškų ploto). Be to, 290,1 tūkst. ha miškų plote yra apribotas ūkinis režimas. Tai įvairios paskirties apsaugos zonos, miestų ir rekreaciniai miškai, priešeroziniai, laukų ir kiti apsauginiai miškai.

 

Iš viso saugomų teritorijų ir kitų miškų, kuriuose apribotas ūkinis režimas, yra 674,5 tūkst. ha (32,6% visų Lietuvos miškų). Lietuvos saugomų teritorijų sistemą sudaro:

  • Konservacinio prioriteto saugomos teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai ir objektai. Joms priskiriami rezervatai (gamtiniai ir kultūriniai), draustiniai bei gamtos ir kultūros paveldo objektai (paminklai).
  • Ekologinės apsaugos prioriteto saugomos teritorijos, išskiriamos norint išvengti neigiamo poveikio saugomiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams bei objektams arba neigiamo antropogeninių objektų poveikio aplinkai. Šiai kategorijai priskiriamos ekologinės apsaugos zonos.
  • Atkuriamosios apsaugos saugomos teritorijos, skiriamos gamtos išteklių atsistatymui, pagausinimui bei apsaugai. Joms priskiriami atkuriamieji ir genetiniai sklypai.
  • Kompleksinės saugomos teritorijos, kuriose sujungiamos išsaugančios, apsaugančios, rekreacinės ir ūkinės zonos pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą. Joms priskiriami valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai bei biosferos monitoringo teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos poligonai).

Lietuvos saugomų teritorijų sistema, papildoma EB (Europos Bendrijos) svarbos Natura 2000 teritorijomis, steigiamomis įgyvendinant Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių direktyvų reikalavimus. Šiuo metu daugumai šalies saugomų teritorijų jau suteiktas Natura 2000 teritorijos, t.y. Europos Bendrijai svarbios saugomos teritorijos, statusas.

Saugomose teritorijose akivaizdžiai susikerta išsaugojimo ir naudojimo interesai. Jos reikalauja išskirtinio žmogaus dėmesio, rūpesčio. Daugiausia dėmesio reikalauja valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų apsauga ir tvarkymas, nes šios kompleksinės
saugomos teritorijos skirtos ne tik išsaugoti (ir/ar atkurti) gamtiniu ir kultūriniu požiūriais vertingą kraštovaizdį, išsaugoti tipiškas arba unikalias ekosistemas, bet ir propaguoti bei remti Lietuvos regionų etnokultūros tradicijas, sudaryti sąlygas rekreacijai, pirmiausia pažintiniam turizmui, plėtoti aplinkosauginį švietimą, kt.

Miškų ūkis saugomose teritorijose

Nuo 1995 m. Lietuvos miškai skirstomi į 4 grupes: I gr. - rezervatiniai, II gr. - specialiosios paskirties (ekosistemų apsaugos ir rekreaciniai), III gr. - apsauginiai ir IV gr. - ūkiniai miškai. I grupės miškuose bet kokia ūkinė veikla, juo labiau kirtimai yra draudžiami. II grupės miškai auginami iki gamtinės brandos, siekiant suformuoti įvairiaamžius medynus ir nuolat išlaikyti miško augaliją. Juose gali būti vykdomi ugdomieji, sanitariniai ar atkuriamieji miško kirtimai. I ir II grupių miškų plotuose medynai užima 259,0 tūkst. ha (13,2%), o III ir IV gr. miškuose - 1708,7 tūkst. ha (86,8%).

I gr. miškai išskirti tik valstybiniuose miškuose, jie nėra privatizuojami. Valstybiniuose miškuose II gr. medynai sudaro 14,6%, tuo tarpu privačiuose ir rezervuotuose nuosavybės teisėms atkurti - tik 9,5%. I ir II gr. miškuose vyrauja pušynai (47,8%), eglynai (15%) ir beržynai (14%). I gr. medynų amžius yra 66, II gr. - 63, III gr. - 53 ir IV gr. miškų - 52 metai. Lietuvos miškuose augančių medynų vidutinis tūris 197 m³/ha, mažiausias I gr. - 172 m³/ha, didžiausias II gr. - 212 m³/ha. Pagal skalsumą ir bonitetą II gr. miškai nesiskiria nuo III ir IV gr. miškų. I gr. medynai yra kiek mažesnio boniteto ir skalsumo.

1 lentelė. Minimalus medynų pagrindinių kirtimų ir gamtinės brandos amžius (metais):

 

Vyraujančios medžių rūšys IV grupės miškai III grupės miškai Gamtinės brandos (pagrindinių atkuriamųjų kirtimų II grupės miškuose) amžius
Pušis, maumedis, uosis, klevas, guoba 101 111 170
Eglė 71 81 120
Ąžuolas 121 141 200
Beržas, liepa, juodalksnis, skroblas 61 61 90
Drebulė (mišrusis medynas plyniems kirtimams) 41 41 60
Drebulė (grynasis medynas)
 
kirtimo amžius nenustatomas 60
Baltalksnis, gluosnis, blindė
 
kirtimo amžius nenustatomas 50

 

Kompensacijų privataus miško savininkams tvarka

2004 metų gale LR Vyriausybė patvirtino „Kompensacijų privataus miško savininkams ir valdytojams, kurių valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą“.
Pagal šį aprašą miško savinikams ir valdytojams gali būti išmokama vienkartinė kompensacija – vieną kartą apskaičiuota piniginė išmoka, uždraudus saugomoje teritorijoje vykdyti pagrindinius kirtimus arba nustačius papildomą reikalavimą visam laikui palikti neiškirstą tam tikrą dalį likvidinės medienos.
Kasmetinė kompensacija – kasmet perskaičiuojama piniginė išmoka, išmokama privataus miško savininkui ar valdytojui, padidinus pagrindinių miško kirtimų amžių, uždraudus pagrindinio plyno kirtimo būdą arba apribojus pagrindinio plyno kirtimo biržės plotą ar plotį. Kasmetinė kompensacija kasmet mokama tiek metų, kiek metų atidedamas visos ar dalies brandaus medyno likvidinės medienos iškirtimas.

Kompensacijos pagal šį Aprašą apskaičiuojamos ir mokamos prašymus pateikusiems privataus miško savininkams ar valdytojams, kurių valdose saugoma teritorija įsteigta, jos statusas pakeistas ir kurių gaunama nauda realiai sumažėja arba uždraudžiama anksčiau vykdyta veikla dėl to, kad nustatomi šie apribojimai:

 

  • uždraudžiami pagrindiniai miško kirtimai, kai privataus miško savininkas ar valdytojas patiria nuostolius, prilygstančius brandaus medyno likvidinės medienos vertei;
  • nustatomas papildomas reikalavimas visam laikui palikti neiškirstą tam tikrą dalį brandaus medyno likvidinės medienos, kai privataus miško savininkas ar valdytojas patiria nuostolius, prilygstančius paliekamos neiškirstos likvidinės medienos vertei;
  • padidinamas pagrindinių miško kirtimų amžius, kai vėlesniam laikui atidedamas brandaus medyno likvidinės medienos iškirtimas ir pajamų už parduotą medieną gavimas ir tolesnis investavimas;
  • uždraudžiamas pagrindinio plyno miško kirtimo būdas arba sumažinamas leistinas pagrindinio plyno miško kirtimo biržės plotas ar plotis, kai dalis brandaus medyno likvidinės medienos turi būti paliekama neiškirsta ir vėlesniam laikui atidedamas pajamų už šią medienos dalį gavimas ir tolesnis investavimas.

Kompensacijai apskaičiuoti reikalingus duomenis nustato miškotvarkos projekto rengėjas. Jis apskaičiuoja: (1) medienos, kuri vykdant nustatytuosius reikalavimus paliekama visam laikui arba laikinai neiškirsta brandžiame medyne, vertę, – taikydamas aplinkos ministro patvirtintas vidutines nenukirsto miško 1 kietmetrio medienos pagal atskiras medžių rūšis kainas; (2) keliems metams atidedamas medienos iškirtimas, jeigu visa brandžiame medyne sukaupta mediena ar jos dalis bus tik laikinai paliekama neiškirsta; (3) medienos, po kiekvieno kirtimo atvejo paliekamos brandžiame medyne, vertę, jeigu uždraustas plynas pagrindinio kirtimo būdas ar sumažintas leistinas pagrindinio plyno kirtimo biržės plotas ar plotis.

Jeigu per laikotarpį nuo miškotvarkos projekto patvirtinimo iki privataus miško savininko ar valdytojo pateikto prašymo išmokėti kompensaciją nagrinėjimo aplinkos ministro patvirtintos vidutinės nenukirsto miško 1 kietmetrio medienos kainos indeksuotos, Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentas perskaičiuoja medienos, kuri vykdant nustatytuosius reikalavimus paliekama visam laikui arba laikinai neiškirsta brandžiame medyne, vertę, taikydamas indeksuotas kainas.
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius sprendimą pagal prašymus, gautus iki einamųjų metų balandžio 1 d., priima ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d., o pagal prašymus, gautus po einamųjų metų balandžio 1 d., – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokio prašymo gavimo. Informacija apie šį sprendimą per 3 darbo dienas išsiunčiama kompensaciją išmokančiai institucijai ir privataus miško savininkui ar valdytojui.

Kompensacijos išmokamos iš: (1) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, – jeigu veiklos apribojimus saugomoje teritorijoje nustato Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar Aplinkos ministerija; (2) savivaldybės biudžeto, – jeigu veiklos apribojimus saugomoje teritorijoje nustato savivaldybės taryba.

back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo