Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Miškotvarkos darbai privačiuose miškuose

Bendrai apie miškotvarkos darbus ir jų organizavimą

Valstybinės miškotvarkos tikslas – nustatyti miško išteklius, jų kokybę, teikti informaciją apie miškų gamtinę ir ūkinę būklę. Valstybinis miškų vertinimas (inventorizacija) yra atliekamas visose miško valdose, atrankos būdu. Miškų urėdijose, valstybiniuose rezervatuose ir valstybiniuose parkuose inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą ne tik miško, bet ir valstybinė ne miško žemė (žemės ūkio naudmenos, vandenys ir kt.).

Medžių savaiminukais apaugusi ne miško žemė miškotvarkos metu inventorizuojama ir įtraukiama į apskaitą kaip miškas Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka. Valstybinės miškų inventorizacijos specialistai turi teisę įeiti į visas miško valdas, atlikti inventorizacijos darbus ir gauti reikiamą informaciją jiems atlikti.

Valstybinis miškų vertinimas (inventorizacija) atliekamas, taip pat inventorizacijos ir apskaitos duomenys privačių miškų savininkams teikiami nemokamai laikantis Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos.

Remiantis valstybinio miškų vertinimo (inventorizacijos) duomenimis, tvarkoma miškų apskaita ir sudaromas Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastras. Šis kadastras apima visumą duomenų apie miškus, jų priklausomybę, miško išteklių kiekį bei kokybę ir ekonominę vertę.

Miškotvarka privačiuose miškuose

Miškas tvarkomas, naudojamas ir atkuriamas pagal miškotvarkos projektus. Tam yra rengiami taip vadinami Vidinės miškotvarkos projektai ir pagal miškų įstatymą jie turi būti sudaromi visoms privačioms miško valdoms.
Paprastai vidinės miškotvarkos projektai rengiami privačioms miško valdoms, kurių nuosavybė jau įteisinta ir įregistruota Registrų centre, kitaip tariant privataus miško savininkas turi turėti savo miško valdos kadastro pažymėjimą ir laikinąjį valdos planą.

Miškotvarkos projektai rengiami, derinami ir tvirtinami laikantis Valstybinės miškų inventorizacijos, valstybinės miškų apskaitos, miškotvarkos projektų rengimo, derinimo ir tvirtinimo, miškotvarkos duomenų centralizuoto kaupimo, tvarkymo ir pateikimo miškų savininkams bei valdytojams tvarkos.
Miškotvarkos projektus įgyvendina privačių miškų savininkai arba kiti fiziniai ir juridiniai asmenys sutartiniais pagrindais.

Jei miškotvarkos projektą parengia profesionalūs ir sąžiningi miškų ūkio specialistai miškotvarkininkai, turintys tam specialų leidimą, tuomet miškotvarkos projektas yra labai geras pagalbininkas miškų savininkams, nes jame 10 metų perspektyvoje yra detaliai surašyta visa pagrindinė informacija apie Jūsų privačią miško valdą:

(1) medynų aprašymai, medynų planai, miško sklypų tūrinė išraiška;
(2) projektuojamų kirtimų rūšys - apskaičiuojant, kiek kokiais metais galima iškirsti medienos ir būtent kokiame sklype;
(3) miško atsodinimo (atkūrimo) darbai – nusakant kokiu būdu reikia atsodinti biržes, kiek ir kokių rūšių sodinukų reikės miško atkūrimui, įvertinama kurie plotai bus paliekami savaiminiam atžėlimui.

Be to, tokiame miškotvarkos projekte bus įvertinti ir miško aplinkosauginiai bei biologinės apsaugos reikalavimai – nurodomos miškų grupės (ar Jūsų miškas patenka į saugomą teritoriją ar ne), pažymimos vietos, kuriose dėl to ribojama ūkinė veikla, vandens telkinių apsaugos zonos, saugomų paukščių lizdavietės ir pan.

Miškų ūkio organizavimo tvarką privačiuose miškuose, kuriems miškotvarkos projektai dar neparengti, ir tuose miškuose, kurių grąžinimas savininkams, vykdant žemės reformą, galutinai teisiškai neįformintas, nustato Miško kirtimo privačiose valdose, kai nėra bendrojo ar privačios valdos miškotvarkos projekto ir Privatizuojamų miškų kirtimo tvarkos, patvirtintos Aplinkos ministerijos.

Miško savininkams privačiose valdose, kurioms nėra sudarytas Miškotvarkos projektas, leidžiami šie miško kirtimai:

(1) šviesinimo ir valymo kirtimai. Šiais atvejais kirstinus medžius gali atrinkti pats miško savininkas, kirstinų medžių ženklinti nebūtina;

(2) retinimai ir einamieji kirtimai. Šie kirtimai gali būti leidžiami valstybiniam miškų pareigūnui ar miškininkui specialistui, turinčiam teisę ženklinti kirstinus medžius, nustačius ir raštiškai patvirtinus, kad tame sklype tikslinga atlikti miško ugdymo kirtimus;

(3) rinktiniai sanitariniai kirtimai. Šiais kirtimais kertamus sausuolius, vėjavartas bei vėjalaužas gali atrinkti pats miško savininkas (kirstinus medžius ženklinti neprivaloma);

(4) III–IV miškų grupių miškuose inventorizuotų grynųjų drebulynų, baltalksnynų, gluosnynų bei blindynų pagrindiniai kirtimai. Vietoje patikslinę sklypo taksacinę charakteristiką, biržę atrėžia ir brėžinį sudaro miškininkai specialistai. Gryni drebulynai, baltalksnynai, blindynai bei gluosnynai gali būti kertami plynais ar neplynais kirtimais. Šių kirtimų biržėse kirstinus medžius ženklinti neprivaloma;

(5) III–IV miškų grupių miškuose mišriuose medynuose, nepriklausomai nuo amžiaus, drebulių, baltalksnių, blindžių bei gluosnių pagrindiniai kirtimai. Mišriuose medynuose nepriklausomai nuo amžiaus atrankiniais kirtimais kertamas drebules, baltalksnius, blindes bei gluosnius atrinkti gali pats miško savininkas. Kirstinų medžių ženklinti neprivaloma;

(6) plyni sanitariniai kirtimai. Plyni sanitariniai kirtimai atliekami tuose medynuose, kuriuose rinktiniais kirtimais neįmanoma pagerinti medyno sveikatingumo. Kai kertamo medyno plotas yra iki 1 ha, dalyvaujant miško savininkui, medyną apžiūri regiono aplinkos apsaugos departamento arba jo struktūrinio padalinio, išduodančio leidimą kirsti mišką, atstovas ir girininkijos, kurios teritorijoje yra privati miško valda, girininkas.

Pastebėsime, kad leidimus kirsti mišką plynai privačių miškų savininkams išduoda regionų aplinkos apsaugos departamentai, laikydamiesi Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos, o taip pat miškotvarkos projekto.

back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo