Apie mus |Kontaktai |DUK |Klauskite Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis Kėdainių miškas - Miškų ūkis

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją, keleivių vežimas, siuntų gyvūnų vežimas keleivių vežimas iš/į Lietuvą Lenkiją Vokietiją Belgiją Prancūziją Ispaniją Angliją
 
Miškų ūkis
Europos Sąjungos parama privačiam miškų ūkiui

Programos tikslas – išsaugoti ir plėtoti miškų ekonomines, ekologines ir socialines funkcijas kaimo vietovėse. Šia programa siekiama pagerinti privačių miško valdų infrastruktūrą, didinti jų produktyvumą, didinti kaimo žmonių alternatyvios veiklos galimybes, gerinti aplinkos kokybę, biologinę ir kraštovaizdžio įvairovę.

Paramą galės gauti:

 • privačių miško valdų savininkai ar jų asociacijos;
 • savivaldybės ar jų asociacijos;
 • valstybinės institucijos, atsakingos už valstybės miškus (tik veiklai, susijusiai su stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimu ir prevencinėmis priemonėmis);
 • tik žemės savininkai galės gauti paramą veiklai „Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“;
 • tik valstybinės institucijos, atsakingos už priešgaisrinę ir sanitarinę miško apsaugą visų nuosavybės formų miškuose galės gauti paramą prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms (priešgaisrinei įrangai įsigyti, mineralizuotoms juostoms įrengti ir atnaujinti, informaciniams ženklams įrengti).

Kokia veikla bus remiama:

 1. investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei didinti;
 2. nuo stichinių nelaimių ir gaisrų nukentėjusių miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės;
 3. investicijos, skirtos miško kirtimui ir ruošai pagerinti bei racionalizuoti;
 4. ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku.


1. Investicijos, skirtos miško ekonominei, ekologinei ir socialinei vertei padidinti

Kam teikiama parama:

 • privačių miškų valdų infrastruktūrai gerinti, t.y. miško keliams ir jų įrenginiams, sausinimo grioviams ir jų įrenginiams, miško aikštelėms, kitai infrastruktūrai. Bus
  remiamos statybos, renovacijos ar įrengimo išlaidos, taip pat medžiagų ar įrenginių įsigijimo išlaidos;
 • skatinamas jaunuolynų ugdymas;
 • rekreacinės paskirties įrangai įsigyti ir montavimo išlaidoms padengti;
 • bendrosioms išlaidoms (užmokestis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokėjimai už techninius tyrimus, patentų ir licencijų įsigijimas, bet ne daugiau kaip 10 proc. (sertifikuotiems techniniams tyrimams ir konsultavimui - ne daugiau 5 proc.).

Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams:

 • pareiškėjas turės turėti galiojančius miško nuosavybės dokumentus;
 • projektas negalės prieštarauti galiojančių teisės aktų numatytiems apribojimams miško valdoms ir turės būti suderintas su Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono aplinkos apsaugos agentūra.

Paramos dydis
Privačioms miško valdoms skirtiems projektams bus atlyginama 75 proc. tinkamų išlaidų. Maksimali parama – ne daugiau kaip 100 tūkst. eurų vienam projektui.

2. Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimas ir prevencinės priemonės

Kam teikiama parama:

 • konkrečios vietovės stichinių nelaimių ir gaisrų prevencijos planui ar nukentėjusių miškų apželdinimo planui parengti;
 • stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktiems miško plotams sutvarkyti ir išvalyti;
 • miško sodmenų išlaidoms padengti;
 • apželdinimo darbų kaštams padengti (dirvai paruošti, sodinimo darbams, želdinių papildymui, želdinių apsaugos priemonėms);
 • prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms (mineralizuotoms juostoms įrengti ir atnaujinti, gaisrų stebėjimo bokštams įrengti), priešgaisrinei technikai įsigyti, informaciniams ženklams įrengti.

Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams:

 • minimali teritorija, kuriai teikiama parama (paveikta stichinių nelaimių ir gaisrų), turės būti ne mažesnė kaip 0,5 ha;
 • projektas negalės prieštarauti galiojančių teisės aktų numatytiems apribojimams miško valdoms ir turės būti suderintas su Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono aplinkos apsaugos agentūra.

Paramos dydis

Šios veiklos projektams, kurie skirti viešiesiems poreikiams tenkinti, bus atlyginta 100 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų vienam projektui.

3. Investicijos, skirtos miško kirtimui ir ruošai pagerinti bei racionalizuoti

Kam teikiama parama:

 • individualiems ar kooperuotiems projektams, skirtiems įsigyti naujai miško ūkio technikai ir įrangai (motoriniams pjūklams ir krūmapjovėms, medienos ištraukimo traktoriams, savikrovės priekaboms, medvežėms, medienos vežimo automobiliams);
 • programinės įrangos projekto reikmėms.

Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams:

 • verslo plane pareiškėjas turės įrodyti, kad laikysis aplinkosaugos reikalavimų, kad, įgyvendinus projektą, ūkis atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus;
 • numatytos investicijos (technika ir įranga) turės atitikti ES teisės aktais nustatytus reikalavimus;
 • pareiškėjas negalės turėti pradelstų mokestinių įsipareigojimų (mokestinės nepriemokos) LR valstybės biudžetui;
 • pareiškėjas turės tvarkyti dvejybinę buhalterinę apskaitą;
 • pareiškėjas turės įsipareigoti ne mažiau kaip 5 metus nekeisti projekto įgyvendinimo sąlygų, neparduoti technikos ir įrangos, įsigytos už paramos lėšas.

Paramos dydis

Projektams, skirtiems atskirų naudos gavėjų ar jų grupių verslo plėtros poreikiams tenkinti, bus kompensuota 50 proc. tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 200 tūkst. eurų vienam projektui.

4. Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

Kam teikiama parama:

 • ne žemės ūkio paskirties žemių apželdinimas mišku. Tai apims miško žemės, kurioje anksčiau neaugo miškas (pvz., miško aikštės, buvę medienos sandėliai ir kt.), rekultivuojamų karjerų ir durpynų, sąvartynų ir kitų žemės ūkio paskirties plotams nepriskiriamų privačių valdų žemių apželdinimą. Šis apželdinimas bus remiamas tik tuo atveju, jei tai bus suderinta su vietos sąlygomis ir atitiks aplinkosaugos reikalavimus;
 • apželdinimo planui parengti, miško sodmenų įsigijimo ir jų transportavimo išlaidoms, apželdinimo darbų išlaidoms (dirvos paruošimui, sodinimui,
  atželdinimui, želdinių apsaugos priemonėms) padengti. Sodinant greitos apyvartos želdinius, parama bus teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti.

Kokie reikalavimai keliami paramos gavėjams:

 • želdinimui skirta vietovė turės priklausyti privačiam savininkui, savivaldybėms ar jų asociacijoms;
 • pareiškėjas turės gauti leidimą miškui veisti iš rajono žemėtvarkos skyriaus, taip pat turės būti parengtas miško želdinimo projektas, patvirtintas Regiono aplinkos apsaugos departamento rajono aplinkos apsaugos agentūros. Abu šie dokumentai turės būti pateikti paraiškas priimančiai institucijai;
 • želdinimo projekte turės būti išvardintos sodinamų medžių rūšys, želdinių sudėtis, tankumas ir sodmenų kiekiai pagal medžių rūšis, želdinių įveisimo metodas ir nurodomos želdinių apsaugos priemonės. Rengiant projektą, būtina laikytis Aplinkos ministerijos parengtų rekomendacijų. Parenkant medžių rūšis, reikės atsižvelgti į dirvožemio sąlygas;
 • miško želdiniuose turės būti mažiausiai 20 proc. lapuočių medžių rūšių. Parama nebus teikiama grynų spygliuočių želdiniams veisti.

Paramos dydis

Privačių valdų apželdinimo projektams bus kompensuojama 90 proc. tinkamų išlaidų, bet neviršijant 3 436–5 272 Lt/ha miško veisimo išlaidų (priklausomai nuo lapuočių ir spygliuočių medžių santykio), taip pat papildomai neviršijant 1 985 Lt/ha apsaugos priemonėms. Maksimali paramos suma - 200 tūkst. eurų vienam projektui.
Maksimali paramos suma vienam paramos gavėjui pagal visas keturias veiklas – ne daugiau kaip 500 tūkst. eurų metams.

Kas administruoja paramos teikimą

Programą „Miškų ūkis“ įgyvendins Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM. Pareiškėjai privalo pateikti teisingai užpildytas paraiškas ir visus reikalingus dokumentus regioniniams Agentūros skyriams, esantiems visose apskrityse. Čia bus atlikta pirminė dokumentų patikra, po to dokumentai bus perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kur ir bus priimtas galutinis sprendimas dėl paramos.

back   Atgal

 

UAB “Kėdainių miškas”

Birutės g. 8, Kėdainiai, LT-57175
Tel. 8 687 23139
El. paštas info@kedainiumiskas.lt
Tinklalapis www.kedainiumiskas.lt 

Pirmadienis-Ket 08.00-17.00
Penktadienis 08.00-15.00.

 

 
UAB "Kėdainių miškas" - Miško pirkimas su žeme, Miško pirkimas iškirtimui visoje Lietuvoje Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos , web design, seo